fbpx
Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.
Нашата истинска интимност се открива само когато осъзнаем нашето споделено същество, като същевременно оценяваме и уважаваме различията си.
Това е събудена връзка – връзка, която произлиза от съвкупността на нашето истинско Аз.
Предлагаме този ритрийт, за да ви подкрепим да обичате, да се свързвате и да познавате себе си и другия на духовно, психо-емоционално и соматично ниво.
Ще има ли голота по време на ритрийта?
Ще има някои практики за двойки и интимни приятели през нашия втори ден от ритрийта (неделя), където може да се случи голота, но винаги е по избор и всеки ще бъде свободен да определя свои собствени ограничения и граници.
Събота:
9:00 – Сесия 1 на практики и преживявания
13:00 – Обяд
15:00 – Сесия 2 на практики и преживявания
19:30 – Вечеря
20:30 – Сесия 3 на практики и опит
Неделя:
8:00 – Закуска
9:00 – Сесия 1 на практики и преживявания
15:00 – 19:00 – Сесия 2 на практики и преживявания
Методология:
Инструментите, които използваме, се основават на нашите проучвания и опит с Тантра, “Mindfulness”- Внимателност, Психология и Недуалност (признаване на единството на истинската ни природа).
В това усамотение ще създадем безопасно пространство, където ще бъдете овластени да преодолеете ограничаващите модели, основани на страха от ограничение и раздяла. Ще можете да се насладите на повече интимност, радост и свобода във вашите взаимоотношения. Ще направим това с помощта на индивидуални и споделени практики, преживявания, базирани на сърцето и душата, обучение за осъзнаване, съзнателно докосване и движение, дишане, свещени ритуали, съобщаване на нашите граници и нужди и др.
По време на ритрийта ще разгледаме шесте стълба за живеене на пробудена връзка, които са:
1 – Осъзнаване на тялото
2 – Ментална откритост
3 – Емоционална зрялост
4 – Съзнателна комуникация
5 – Интегрална сексуалност
6 – Духовна автономия
За кого е този ритрийт?
Това събитие е за необвързани и двойки от всякакъв тип, пол и сексуална ориентация. Най-важното е вашата мотивация. Ако се интересувате да преминете през процеса на самопознание и трансформация с отворено сърце и ум и искате да изживеете връзката от по-автентично и по-малко егоистично място, това събитие е за вас.
ВАЖНО:
Първият ден от ритрийта е отворен за всички (необвързани и двойки), а вторият е само за двойки и близки приятели, тъй като ще се потопим в теми и практики, които включват повече интимност.
Може да се посети само единият или и двата дни с приспиване.
Водещи на ритрийта
Двамата водещи ще ни гостуват от Бразилия.
Михо Михов е основател на проекта Despertar na Pratica. Той е телесен терапевт, треньор по сексуалност и взаимоотношения и инструктор по „Mindfulness“- внимателност. Той също така изучава традициите на Тантра и учи с учителите Кристофър Д. Уолис (САЩ) и Питър Литълджон Кук (Португалия) и Адвайта Веданта и будизма с Адяшанти, Муджи и Веестиш Ом и много други. Участва в 6-седмичното трансформиращо потапяне на проекта Awakening Life в Португалия, провеждал е обучение на учители по Gaia Education. През последните 16 години той е живял в различни еко-селища и общности в Европа, Бразилия и Индия, учейки се и преживявайки живота в общността, устойчивостта и недуалната и интегрална духовност. През последните 12 години той се е посветил на постепенния процес на Въплътено пробуждане в ежедневието.
Ясмин Новаес
Съ-създател на проекта Despertar na Pratica и посвещава живота си на търсенето на себепознание и изразяването на Истината за това кои сме.
В своето пътуване тя се е потопила в практики на йога, тантра, осъзнатост, медитация и свещена музика, като връзка с божественото. Нейната мисия е да сподели със света пробуждането за нашата свещена същност и мъдростта на нашето сърце.
Kъде – Домът на Деви, с. Кътина – на 40 мин. от центъра на София
Обмен – 140 лв за един ден без нощувка с храна и 290 лв за двата дни с нощувка и храна
Включва всичко описано и храната.
За записване:
deviflow108@gmail.com
English>
Our true intimacy is only found when we become aware of our shared being while appreciating and honoring our differences. This is Awakened Relating – a relationship that emerges from the totality of our true Self.
We offer this retreat to support you to love, connect and know yourself and the other on a spiritual, psycho-emotional and somatic level.
Methodology:
The tools that we use are based on our studies and experiences with Tantra, Mindfulness, Psychology and Non-Duality (recognition of the unity of our true nature).
In this retreat we will create a safe space where you will be empowered to overcome limiting patterns based on the fear of limitation and separation and will be able to enjoy more intimacy, joy and freedom in your relationships. We will do that with the help of individual and shared practices, heart and soul based experiences, awareness training, conscious touch and movement, breathwork, sacred rituals, communication of our limits and needs and more.
During the retreat, we will address the 6 pillars for living an Awakened Relationship, which are:
1 – Body Awareness
2 – Mental Openness
3 – Emotional Maturity
4 – Conscious Communication
5 – Integral Sexuality
6 – Spiritual Autonomy
For whom is this retreat?
This event is for singles and couples of all types, genders and sexual orientations. The most important thing is your motivation. If you are interested in going through the process of self-knowledge and transformation, with an open heart and mind, and you want to live the relationship from a more authentic and less egoic place, this event is for you.
IMPORTANT:
The first day of the retreat is open for everybody (singles and couples) and the second is for couples and close friends only as we will dive into themes and practices that involve more intimacy.
Is there going to be nudity during the retreat?
There will be some practices for couples and intimate friends on our second day of the retreat (Sunday), where nudity may happen but it is always optional and everyone will be free to set their own limits and boundaries.
About the retreat leaders
Miho Mihov is the founder of the Despertar na Pratica project. He is body therapist, sexuality and relationship coach and Mindfulness Instructor. He is also a student of Tantra traditions and studied with teachers Christopher D. Wallis (USA) and Peter Littlejohn Cook (Portugal) and of Advaita Vedanta and Buddhism with Adyashanti, Mooji and Veesthish Om and many others. Participated in the 6-week Transformative Immersion of the Awakening Life Project in Portugal, did Gaia Education teacher training. For the past 16 years he has lived in various ecovillages and communities across Europe, Brazil and India, learning and immersively experiencing community life, sustainability and non-dual and integral spirituality. For the past 12 years he has dedicated himself to the gradual process of Embodied Awakening in everyday life.
Yasmin Novaes
Yasmin Novaes is the co-creator of the Despertar na Pratica project and dedicates her life to the search for self-knowledge and the expression of the Truth of who we are.
In her journey, she has been immersed into practices of Yoga, Tantra, Mindfulness, meditation and sacred music as a connection with the divine . Her mission is to share with the world the awakening to our sacred essence and the wisdom of our Heart.

Go to Top