СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

Не всичко, което се случва в живота ти е в резултат само от твоите действия и не принадлежи само на твоето лично минало. Методът семейни констелации ни разкрива цяло едно поле, на което ние принадлежим, и което се простира назад към корените ни и към предците ни. Много често ние знаем, че съществува проблем в живота ни, но не можем да определим от къде идва и каквото и да правим, проблема си седи. Този метод ни открехва една врата, зад която минало, настояще и бъдеще се срещат в едно общо проявление – в полето, което създаваме заедно. В това поле ние имаме достъп до информация, която е иначе кодирана и която те тласка в посоки отвъд твоя контрол. Този метод се базира на наличието на една по-обхватна съвест, наречена Колективно Семейно Съзнание, което съхранява споменът за всички, които принадлежат на даден род. И така, ако в рода назад е имало хора с тежка съдба, травмиращи събития, семейни тайни, убийства, насилие, изключени хора, войни, измами, насилствени изземвания на имоти, преселения, болести и други тежки фактори, е много вероятно най-новите членове на поколението да носят нещо за тези хора, да преповтарят отчасти съдбата им, да попадат в ситуации, в които изкупват нечия друга вина и изобщо да са под влияние на тази колективна семейна съвест, която решава в името на системата, а не в полза на отделния индивид.

За разлика от семейните констелации, структурните констелации използват представители не на конкретни членове от семейната система, а за абстрактни концепции, като живота, целта, пречките, ресурсите и т.н.

Тези констелации са чудесен начин човек да види една разширена перспектива на своя проблем и да внесе нови възможности в полето си.

Структурните констелации са подходящи при:

 • Изобр от различни възможности
 • Решаване на конкретен проблем
 • Разкриване на скритото в контекста на някакъв проблем
 • Дилеми

Всеки носи в себе си една картина, една представа за живота, която   може да го движи в посока към успехи или провали. Единственото нещо, което влие на постъпките ни е тази картина, за която ние не сме осъзнати. Това е една дълбока вътрешна картина, която ние сме приели за вярна и тя работи през нас като атрактор на различни външни събития. Тази картина включва нашите нагласи и убеждения, формирани в деството ни, но коренящи се в миналото на нашата семейна система. Има причина нашите родители да са такива, каквито са и децата например не сме тези, които да ги спасяват, упрекват, осъждат и да искат да получат от тях нещо повече от това, което са получили. Често обаче това се нарушава и ролите се сменят, йерархията се обърква и реда в системата се нарушава. От това произтичат неволите и неуспехите в нашият живот, свързани с работа, взаимоотношения, пари, самооценка, родителство.

Констелациите ни дават една нова картина. Една картина, която е част от света на душата и поради това тя не може да бъде разбрана чрез ума. Този нов образ може да намери място в сърцето ни и от това да произтекат положителни промени в посоката на живота ни.

Констелаторът не може да свърши работата на клиента. Той създава и подържа пространството, той използва различни техники и похвати, но той не се намесва в съдбата на клиента.

Разрешението в една констелация и положителният ефект могат да дойдат само ако по-великите сили, като Семейната съвест, Съдбата и Духът позволят това.

Работата на клиента се състои в това да види тази нова картина и да я допусне в сърцето си, от където тя започва да действа. И от закона за привличането знаем, че когато ние излъчим вътрешен импулс навън, привличаме хора, събития, обстоятелства, които са в резонанс с нашата вътрешна картина. Ако излъчваме страх – привличаме крах, ако излъчим надежда – привличаме нова възможност.

Затова ние не търсим непременно щастлив край. Както и в началото на констелацията не знаем до къде ще стигнем. Това е една мистерия, в която се потапяме и се движим стъпка по стъпка.

Обикновено след констелацията клиентът чувства облекчение. За някои промяната може да настъпи на другия ден, за други отнема седмици, месеци, до две години.

Една констелация се разлиства с темпото на възприятие на клиента.

Всеки проблем може да се разгледа през погледа на констелациите, особено ако усетиш вътрешна потребност и нещо те насочи към този метод. Примери за проблеми, които можеш да поставиш са:

 • Липсва ми енергия в живота ми.
 • Не мога да довеждам нещата до край.
 • Разделих се с партньора ми, но не мога да го/я пусна вътрешно.
 • Парите ми изтичат.
 • Печеля пари и после ги губя.
 • Все ме лъжат.
 • Чувствам, че животът е несправедлив.
 • Чувствам се постоянно виновен/а.
 • Разделям се с партньорите ми по един и същи начин.
 • Не мога да се задържа на работа.
 • Чувствам се незабелязан/а.
 • Успехът все ми се изплъзва.
 • Имам проблеми в общуването с децата си.
 • Попадам все на насилници.
 • Започвам нещо с ентусиазъм и след това се отказвам.
 • Все имам чувството, че няма достатъчно време.
 • Не си говорим с майка ми/ баща ми.
 • Детето ми почина малко или е мъртвородено или е все болно.
 • Чувствам безнадеждност / безпомощност / безсилие.

Уточняване на термините „актуално семейство“ и „родителско семейство“

От кого е съставено актуалното семейство?

Съпруг/а, живите и починалите деца, децата починали при раждане и в резултат на аборт или помятане и напусналите семейството деца, децата родени в предишни бракове или от други партньори. Необходимо е да се уточни, дали някой от съпрузите в настоящото семейство е имал сериозна връзка или брак преди сватбата и каква е била причината за раздялата, без да се навлиза в детайли. Необходимо е да се знае, дали е имало значими или трагични събития, свързани с това семейство.

От кого е съставено родителското семейство?

Родителите, живите и починалите братя и сестри, такива (ако има), които са починали при раждане, в резултат на аборт или такива, които са напуснали семейството, чичовците и лелите.

По отношение на родителското семейство е резонно да се зададат същите въпроси, касаещи и актуалното семейство.

От кого е съставена фамилната система?

Бащата, майката, братята и сестрите, бабите и дядовците, лелите и чичовците, но не и братовчедите. Необходимо е да се знае дали в системата има членове, които са изключени или за които не се говори. Също така е важно да се знае, дали е имало хора, извън фамилната система, които са имали силни връзки с дадени членове на фамилната система, независимо дали тези връзки са били позитивни (човек, който е помогнал на семейството) или негативни (човек, който е бил ограбен или от който са се възползвали), тъй като дори такива хора да не са имали кръвна връзка, те принадлежат на семейната система.

Какво е това генограма?

Генограмата е форма на генеологично дърво,  съдържащо информация за три поколения. В нея се включват определени факти, което позволява да се осъзнаят връзки, както и своята принадлежност към системата, посредством последователността от дати и събития.

Генограмата е схема, която включва:

– всички значими дати от живота на членовете на семейната система

– значими събития

За какво служи генограмата?

Тя позволява да се видят и осъзнаят нагледно системните отношения в конкретната фамилна система, които са съществували и съществуват до момента преди началото на констелацията.

Няколко примера:

Генограмата би могла да покаже например, че в продължение на няколко поколения назад, първото дете винаги е умирало при раждане. Или че браковете са се сключвали на едни и същи дати. Както и че например, има повторяемост на суицидни случаи от поколение в поколение.

Понякога дори самото съставяне на генограмата носи огромна полза, тъй като имате възможността да откриете историята на рода си.

Каква информация е необходима за съставяне на генограма?

Често може да нямате достъп до всички необходими данни за съставянето на генограмата и може да е необходимо се потърси тази информация от други членове на фамилната система, които са още живи.

 • Хора с тежки съдби и труден живот (майка, баща, родители по майчина и бащина линия. Търсим информация до около 3 поколения назад)
 • Хора, за които не се говори
 • Аборти, помятания, мъртво родени или рано починали деца
 • Осиновяване
 • Исторически събития (войни, изселничество, заточения, политически ситуации…)
 • Пребиваване в затвор или психиатрична клиника на някой от членовете
 • Предишни значими партньори на родителите
 • Предишни значими партньори на бабите и дядовците
 • Мъртвородени деца и аборти
 • Болести, включително наследствени
 • Тежки нещастни случаи
 • Убийства, суицидни случаи и насилствена смърт
 • Всички членове на системата, които са починали млади или са били изоставени или дадени за отглеждане на други хора
 • Всички форми на трудни житейски ситуации – инвалидност / депресия / зависимости към психоактивни вещества и т.н.
 • Табуирани теми и семейни тайни
 • Сексуални злоупотреби
 • Религиозна и етническа принадлежност
 • Провали и успехи във финансов план
 • Случаи на низвергване и изключване на членове от системата (черните овци)
 • „Светците“ във фамилната система
 • Случаи на загадъчна смърт или смърт за която не се говори

Хубаво е да събереш информация до 3 поколения назад. Търсим само и единствено факти, а не психологически размишления и изводи. Тоест не търсим психологическа, а  системна информация. Например твърдението “Майка ми не обичаше баща ми и те само се караха” няма никаква стойност. Информацията може да бъде поднасена например така – “Майка ми и баща ми са / не са сключили брак, но баща ми имаше паралелна връзка, поради което майка ми ме взе и ние се изнесохме от вкъщи.” Не търсим заключенията на клиента, а само безпристрастни факти.

След като клиентът се е свързал с мен и сме определили ден и час, аз свиквам представители и се оформя един защитен кръг, в който клинтът поставя темата си. В този кръг се провежда интервюто, в което клиентът отговаря на въпросите на констелатора и на базата на това констелаторът избира представители, като клиента ги разполага в пространството. След това клиентът наблюдава и в края на констелацията може да заеме мястото си.

Констелацията обикновено е еднократен сеанс, който има нужда от време, за да се разгърне и затова не се прави констелация на една и съща тема два пъти. Има някои много дълбоки и тежки теми, които се отработват на пластове, каквато е темата с майката. Не можем да очакваме, че ако сме имали трудни отношения с майка си, или сме били оставени за осиновяване, или майка ни е починала рано, то ние в рамките на една констелация ще отработим тежките чувства и всичките ни проблеми ще се стопят.

След констелация, тя не се разисква повече, не се коментира и не се разказва на приятели. Това, което се е случило принадлежи на пространството, в което се е разгърнало и остава там. Започнало е едно движение, което колкото повече се разисква, толкова повече губи енергийния си заряд и ефектът може да намалее.

Тъй като това е метод, който от скоро набира популярност, много хора първоначално подходждат с резерви. Но веднъж убедили се в мощното му действие, се връщат, за да поставят и отработят други свои проблеми по пътя към положителната промяна. Ако обмисляш или се колебаеш дали да си направиш констелация, съветвам те да присъстваш като наблюдател или представител в нечия чужда констелация, за да се запознаеш отблизо с метода и тогава да вземеш решение.

Ако вече си готов/а, свържи се с мен за записване на час.  Ще се радвам да ти помогна по пътя към твоето себеопознаване и израстване.